OGŁOSZENIA
PLAN LEKCJI
ZASTĘPSTWA
ZAJ. POZALEKCYJNE
JADŁOSPISY
KALENDARZ ROKU SZK.
PODRĘCZNIKI
WZORY PODAŃ


O SZKOLE
PATRON
ZNANI ABSOLWENCI
PRACOWNICY
RADA RODZICÓW
SAMORZĄD SZKOLNY
SEKRETARIAT
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA
PEDAGOG
LOGOPEDA


ZASADY REKRUTACJI
WYNIKI REKRUTACJI
ZAJĘCIA TECHNICZNE
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE


STATUT SZKOŁY
STATUT PRZEDSZKOLA
REGULAMIN ZSO
SYSTEM OCENIANIA
SYSTEM KAR I NAGRÓD
ZARZĄDZENIA DYR.
INNE REGULAMINY

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. JANA PAWŁA II
W POBIEROWIE

• KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
• KATOLICKIE GIMNAZJUM

Podstawa prawna statutu:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
CELE I ZADANIA SZKOŁY
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE
ORGANA SZKOŁY
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
FORMY PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI
DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
ZASADY REKRUTACJI
WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE
ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
ŚWIETLICA SZKOLNA
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY
TRADYCJA SZKOLNA I CEREMNIAŁ SZKOLNY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, zwany dalej Szkołą, jest placówką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
§ 2
W skład Szkoły wchodzą:
1. Katolicka Szkoła Podstawowa;
2. Katolickie Gimnazjum.
§ 3
Szkoła:
1. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
2. Przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4. Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
§ 4
Szkoła posiada następujące uwarunkowania organizacyjno – prawne:
1. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Kościuszki 2 w Pobierowie, użyczony przez Urząd Gminy w Rewalu dla Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na potrzeby Szkoły;
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej;
3. Organem finansującym Szkołę jest Urząd Gminy w Rewalu;
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
§ 5
Szkoła używa nazwy:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II;
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Katolicka Szkoła Podstawowa;
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Katolickie Gimnazjum.
§ 6
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest zespół klasowy (oddział) złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem danej klasy.
§ 7
W Szkole organizowane są oddziały ogólne, integracyjne, terapeutyczne oraz inne według potrzeb w danym roku szkolnym i za zgodą Organu Prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.
§ 8
Okres kształcenia wynosi:
1. W szkole podstawowej sześć lat;
2. W gimnazjum trzy lata.
§ 9
Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 10
Szkole nie ustanawia się obwodu.

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 11
Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym zatwierdzonym przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną, zgodnie ze swym charakterem.
§ 12
Głównym celem Szkoły jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w duchu moralności katolickiej przy równoczesnym poszanowaniu godności osobistej oraz wolności wyznaniowej i światopoglądowej.
§ 13
Do zadań Szkoły należy:
1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
6. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7. Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej, dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
8. Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły;
9. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
10. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
11. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijne;
12. Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13. Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania;
14. Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
15. Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe;
16. Zapewnienie doraźnej pomocy zdrowotnej przez służbę zdrowia;
17. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
18. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
19. Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
20. Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
21. Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
22. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
23. Zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
24. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole;
25. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
26. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
27. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
28. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
29. Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej a zajęciach z różnych przedmiotów;
30. Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów, ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
31. Egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
32. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
§ 14
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.
§ 15
Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno - psychologiczną, z organizacjami oraz instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę i nadzorującym Szkołę.

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
§ 16
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.
§ 17
1. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
2. Zaproponowany przez nauczyciela program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli, wybierając lub opracowując autorski program, obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:
1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;
2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;
3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;
4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
4. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.
5. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
3) opis założonych osiągnięć ucznia;
4) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
6. Wniosek o dopuszczenie programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
7. Nie składa się wniosków o dopuszczenie programów, które zostały już dopuszczone w poprzednich latach.
8. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli oraz zatwierdza program do realizacji na podstawie odrębnych przepisów.
§ 18
Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.
§ 19
1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
2. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
3. Programy, o których mowa w § 19 ust. 2, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, rozumianą jak w ust. 3, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
5. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 20
Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
§ 21
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego, na pisemny uzasadniony wniosek nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
§ 22
Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1. Realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2. Rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3. Realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodzin;
4. Działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
5. Promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
6. Prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.
§ 23
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno - psychologiczną:
1. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
1) organizowanie spotkań Dyrektora Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;
3) organizację wycieczek integracyjnych;
4) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga szkolnego;
5) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji;
6) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej;
8) organizowanie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych;
3. Nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
1) umożliwienie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) objęcie opieką psychologiczno – pedagogicznej;
3) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia;
4) rozwój zdolności ucznia w ramach kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych;
5) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów;
6) indywidualizację procesu nauczania.
4. Nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły oraz odrębnych przepisach.
§ 24
1. W celach realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w Szkole zorganizowana jest stołówka.
2. Zasady odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej określane są w drodze Zarządzenia Dyrektora Szkoły.
3. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin Stołówki Szkolnej.
§ 25
1. W Szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
2. Do zadań koordynatora należy:
1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów Szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi Szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;
5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa Szkoły i uczniów;
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w Szkole;
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
§ 26
Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:
1. Pełnienie dyżurów nauczycieli zgodnie z regulaminem i harmonogramem pełnienia dyżurów;
2. Opracowanie planu lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć w każdym dniu;
3. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach przedmiotowych wymagających podziału na grupy wg stosownych przepisów;
4. Umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
5. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
6. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych, zgodnie z przepisami;
7. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
8. Kontrolę obiektów budowlanych, należących do Szkoły, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich;
9. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
10. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11. Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych, wychodzących poza teren Szkoły, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
12. Ogrodzenie terenu Szkoły;
13. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
14. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
15. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami, zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
16. Wyposażenie pomieszczenia pielęgniarki szkolnej w apteczkę, zaopatrzoną w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
17. Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
18. Zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami, uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły;
19. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
20. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
§ 27
1. W szkole działają następujące Zespoły Nauczycielskie:
1) Zespół humanistyczny;
2) Zespół matematyczno – przyrodniczy;
3) Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
4) Zespół wychowawczy;
2. Cele i zadania zespołów:
1) Współpraca nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;
2) Opracowanie jednolitych standardów wymagań, kryteriów oceniania osiągnięć uczniów oraz sposobów badania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych programów nauczania;
4) Przygotowywanie, przeprowadzanie i analiza wyników akcji sprawdzających oraz konstruowanie programów naprawczych;
5) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i konstruowanie programów naprawczych;
6) Bieżąca ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania połączona z oceną podręczników;
7) Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń.
3. Członkowie Zespołów otaczają szczególną opieką młodych nauczycieli.
4. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący powołany przez członków Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu prowadzi dokumentację zespołu, przygotowuje plan działalności Zespołu i sprawozdanie z jego realizacji.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE
§ 28
Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.
§ 29
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
1. Niepełnosprawności;
2. Niedostosowania społecznego;
3. Zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4. Szczególnych uzdolnień;
5. Specyficznych trudności w uczeniu się;
6. Zaburzeń komunikacji językowej;
7. Choroby przewlekłej;
8. Sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9. Niepowodzeń edukacyjnych;
10. Zaniedbań środowiskowych;
11. Trudności adaptacyjnych.
§ 30
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom.
§ 31
Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest nieodpłatne i dobrowolne.
§ 32
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
2. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i realizowana we współpracy z:
1) rodzicami (prawnymi opiekunami);
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
§ 33
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1. Ucznia;
2. Rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
3. Dyrektora Szkoły;
4. Nauczyciela – wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
5. Poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 34
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:
1. Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
2. Zajęć rozwijających uzdolnienia;
3. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych;
4. Zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
5. Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6. Porad i konsultacji dla uczniów.
§ 35
Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze jest zobowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych.
§ 36
Nauczyciele prowadzą w Szkole obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień, a w gimnazjum także doradztwo edukacyjno – zawodowe.
§ 37
Zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego wykonuje w Szkole pedagog szkolny.
§ 38
Szczegółowe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole określają odrębne przepisy.

ORGANA SZKOŁY
§ 39
Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły;
2. Rada Pedagogiczna;
3. Rada Rodziców;
4. Samorząd Uczniowski.
§ 40
1. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Organa kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organa.
3. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§ 41
Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński przy zachowaniu odrębnych przepisów.
§ 42
W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora. Funkcję tę powierza i odwołuje z niej Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
§ 43
Dyrektor Szkoły w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór pedagogiczny i organizacyjno - administracyjny, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
§ 44
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 45
Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
§ 46
Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września danego roku szkolnego. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
§ 47
Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
§ 48
Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
§ 49
Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących (oprócz uchwał personalnych) podaje się do ogólnej wiadomości.
§ 50
Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Dyrektor Szkoły przekazuje je Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
§ 51
Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
§ 52
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły:
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 53
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
§ 54
Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze dla szkoły podstawowej do 6 dni, dla gimnazjum – do 8 dni. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§ 55
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami w terminie do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły.
§ 56
Arkusz organizacji Szkoły na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący.
§ 57
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.
§ 58
Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia edukacji wczesnoszkolnej wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
§ 59
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
§ 60
Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej Wychowawcą klasy.
§ 61
Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz opinii Rady Rodziców.
§ 62
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
§ 63
Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
§ 64
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Decyzję o skróceniu lub wydłużeniu zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły.
§ 65
Ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym z religii, wliczana jest do średniej oceny ucznia.
§ 66
1. Nauczyciela religii Dyrektor Szkoły zatrudnia na podstawie imiennego skierowania właściwych władz kościelnych, określonych w odrębnych przepisach.
2. Nauczyciel religii jest członkiem Rady Pedagogicznej, nie przejmuje obowiązków wychowawcy klasy.
§ 67
Dyrektor Szkoły może, za zgodą władz oświatowych oraz organu prowadzącego, umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
§ 68
Szkoła może organizować zajęcia kół zainteresowań w formie wyjazdów w plenery, poznawania bezpośrednio przyrody, środowiska naturalnego, a także może organizować wycieczki klasowe jedno- lub wielodniowe, z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
§ 69
Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, uniemożliwiając jednocześnie dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
§ 70
Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć, przerw lekcyjnych, podczas zajęć poza terenem Szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę uwzględniają wytyczne w zakresie BHP.
§ 71
Nauczycieli obowiązuje plan dyżurów przed zajęciami, w trakcie przerw śródlekcyjnych i podczas imprez ogólnoszkolnych, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

FORMY PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ
§ 72
Szkoły, wchodzące w skład Zespołu, realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
§ 73
Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole.
§ 74
Zajęcia w Szkole prowadzone są:
1. W systemie klasowo – lekcyjnym;
2. W grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w odrębnych przepisach;
3. W strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia artystyczn;
4. W strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego, w toku nauczania indywidualnego;
5. W formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
6. W formach realizacji obowiązku szkolnego poza Szkołą;
7. W formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
8. W formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia (np. wychowania fizycznego);
9. W systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany międzyklasowe, międzynarodowe, obozy szkoleniowo – wypoczynkowe w okresie ferii letnich i zimowych.
§ 75
Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej.
§ 76
Przydział godzin, o których mowa w § 75 następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i Szkoły, z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.
§ 77
W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się test kompetencyjny z języków nowożytnych dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Na podstawie jego wyników tworzy się grupy o różnym poziomie umiejętności językowych. Możliwe jest także tworzenie grup międzyoddziałowych.
§ 78
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed rozpoczęciem nauki w gimnazjum dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty zajęć zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych Szkoły.
§ 79
Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni.
§ 80
Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dokonuje się podziału na grupy, w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.
§ 81
Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, przy czym dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
§ 82
Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, ma zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 83
Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach informatycznych oraz drugiego języka po spełnieniu warunków, określonych w odrębnych przepisach.
§ 84
Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 85
Współpraca Szkoły z rodzicami realizowana jest poprzez:
1. Zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców, na stronie internetowej Szkoły i w dzienniku elektronicznym;
2. Udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;
3. Przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie:
1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;
2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;
3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom;
5. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły za pośrednictwem klasowych rad rodziców oraz Rady Rodziców;
6. Współdziałanie rodziców i nauczycieli poprzez:
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
2) spotkania z rodzicami odbywające się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły;
3) zapoznanie rodziców z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów;
4) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
5) ustalenie form pomocy;
6) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
7) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
8) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach sportowych.

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
§ 86
Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 87
W Szkole, za pośrednictwem strony internetowej WWW.dziennik.librus.pl funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą. Za prawidłowe prowadzenie dziennika danej klasy odpowiada wychowawca tej klasy.
§ 88
Sposób prowadzenia dokumentacji elektronicznej określają szczegółowo Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie.
§ 89
W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację w wersji papierowej, tj. dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki dokumentujące realizację godzin wg art. 42 KN, dzienniki zajęć świetlicy, dziennik pedagoga szkolnego, dzienniki zajęć logopedycznych, dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych.
§ 90
Dla każdego oddziału zakłada się Teczkę Wychowawcy Klasy. Za jej prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.
§ 91
Teczka wychowawcy klasy zawiera:
1. Listę uczniów w oddziale;
2. Plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
3. Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych;
4. Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo uczniów w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;
5. Informacje o formach i rodzajach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom danej klasy;
6. Zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez Szkołę;
7. Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami (prawnymi opiekunami);
8. Karty samooceny zachowania ucznia;
9. Karty ocen zachowania proponowanych przez nauczycieli i pozostałych uczniów klasy;
10. Przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.
§ 92
1. Dziennik do dokumentowania realizacji godzin wg art. 42 ust. 2 pkt 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole, z wyjątkiem Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły.
2. Dziennik , o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko nauczyciela, prowadzącego zajęcia;
2) wykaz zrealizowanych godzin w okresach półrocznych;
3) dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:
a) koła zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyką poszczególnych zajęć,
b) zajęcia z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce, z tematyką zajęć, listą uczniów,
c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką,
d) wyniki ewaluacji prowadzonych zajęć.
3. Dziennik zajęć pozalekcyjnych dotyczy:
1) kół zainteresowań;
2) zajęć z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce.

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA
§ 93
Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.
§ 94
Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, wspomagani przez Dyrektora oraz pozostałych pracowników Szkoły.
§ 95
Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
§ 96
Zgodnie z przyjętym kanonem zachowań uczeń powinien:
1. Znać i akceptować działania wychowawcze Szkoły;
2. Szanować grono pedagogiczne oraz wszystkich innych pracowników Szkoły;
3. Prawidłowo funkcjonować w klasie, społeczności szkolnej oraz lokalnej;
4. Znać i respektować obowiązki wynikające z tytułu bycia uczniem, kolegą, Polakiem i Europejczykiem;
5. Znać, rozumieć i realizować w życiu zasady kultury bycia, zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, akceptowany społecznie system wartości, otwartość na zdobywanie wiedzy.
§ 97
W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują Klasowe Programy Wychowawcze na dany rok szkolny.
§ 98
Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1. Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2. Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3. Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4. Pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5. Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie;
6. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami;
7. Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia, preorientację zawodową.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 99
Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
§ 100
Wszyscy uczniowie są równi wobec prawa, bez względu na rasę, płeć, przekonania religijne, wyznanie, światopogląd, przekonania polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne.
§ 101
Każdy uczeń ma prawo do:
1. Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2. Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
3. Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
4. Jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
6. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów;
7. Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
8. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
9. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
10. Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
11. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
12. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i zajęć komputerowych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły, wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego, stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
13. Być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu uczniowskiego.
§ 102
Każdy uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły;
4. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły;
5. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym okazywania szacunku dorosłym i kolegom, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
6. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
8. Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych przez ZWO i wychowawcę klasy;
9. Dbania o schludny wygląd, z uwzględnieniem braku makijażu, okazałych ozdób, ekstrawaganckich fryzur, farbowania włosów;
10. Noszenia codziennego stroju szkolnego w postaci bluzki typu „polo”, w kolorze:
a) klasy I – III KSP – błękitnym,
b) klasy IV – VI KSP – granatowym,
c) klasy I – III KG – niebieskim,
11. Noszenia, do codziennego stroju szkolnego, tarczy szkolnej;
12. W czasie uroczystości szkolnych posiadania stroju galowego (dziewczęta: biała bluzka, granatowa/czarna spódnica lub granatowe/czarne spodnie, chłopcy: ciemny garnitur lub biała koszula i granatowe/czarne spodnie);
13. Ubierania na zajęcia wychowania fizycznego stroju sportowego: koszulka z rękawkiem, spodenki gimnastyczne lub dresy;
14. Dbanie o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole;
15. Dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających; przestrzeganie zasad higieny osobistej;
16. Niekorzystania na terenie Szkoły z prywatnych telefonów komórkowych; wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżający do Szkoły autobusem szkolnym, którzy na czas trwania zajęć lekcyjnych deponują telefony w sekretariacie Szkoły.
§ 103
Uczniowie dojeżdżający do Szkoły autobusem szkolnym mają obowiązek, przed rozpoczęciem zajęć oraz po zakończeniu zajęć, do momentu odjazdu autobusu, przebywać na świetlicy szkolnej, pod opieką nauczyciela.
§ 104
Uczniom nie wolno:
1. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
2. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć oraz w czasie trwania przerw międzylekcyjnych;
3. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
4. Rejestrować, przy pomocy urządzeń technicznych, obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody pracowników Szkoły;
5. Używać podczas zajęć edukacyjnych sprzętu elektronicznego niezwiązanego z zajęciami;
6. Wprowadzać obcych osób na teren Szkoły;
7. Znieważać nauczyciela (funkcjonariusza publicznego) oraz żadnego innego pracownika Szkoły.
§ 105
1. Wobec uczniów, którzy nie respektują zasad właściwego zachowania w Szkole, stosowane są różne kary, w zależności do przewinienia.
2. Uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły;
2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) palenie papierosów;
4) picie alkoholu;
5) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
6) zastraszenie, wymuszenie, stosowanie przemocy fizycznej;
7) kradzież mienia;
8) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.
§ 106
W przypadku zaistniałych sytuacji informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
§ 107
Rodzaje kar:
1. Obniżenie oceny zachowania;
2. Upomnienie wychowawcy klasy;
3. Upomnienie Dyrektora Szkoły;
4. Nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
5. Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
6. Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
7. Przeniesienie do równoległej klasy;
8. Przeniesienie do innej Szkoły.
§ 108
Każda z w/w kar powinna być odnotowana w dokumentacji pedagogicznej.
§ 109
Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i zakres naruszonych zasad, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków i aspekty wychowawcze, które kara ma zrealizować.
§ 110
1. Uczeń może otrzymać za jedno przewinienie tylko jedną karę.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
§ 111
1. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony do innej Szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
2. Powodem wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły może być ciąg zdarzeń świadczący o rażącym naruszaniu norm i zasad obowiązujących w Szkole lub demoralizującym wpływie na innych uczniów.
3. Przeniesienia ucznia nie dokonuje się na oznaczony okres, lecz po to, by dać mu możliwość spełniania tego obowiązku w innej szkole, aż do jej ukończenia.
§ 112
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego przeniesienia do innej szkoły.
2. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej Szkoły podejmuje Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły.
3. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym także alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
5) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
6) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
7) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
8) fałszowanie dokumentów szkolnych;
9) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.
§ 113
1. Podstawą wszczęcia postępowania przeniesienia ucznia do innej Szkoły jest sporządzenie notatki przez pedagoga o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (KPK), Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły.
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
4. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
5. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej, zachowując pełną obiektywność.
6. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej itp.
7. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
8. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
9. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
10. W przypadku niepełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.
11. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice (prawni opiekunowie).
12. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
13. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 KPA.
§ 114
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
4) nienaganną frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) dyplom uznania;
5) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
6) stypendium motywacyjne;
7) stypendium Dyrektora Szkoły;
8) nagroda rzeczowa.
§ 115
1. Osoba, będąca świadkiem stosowania przemocy przez pracownika Szkoły bądź ucznia, mająca uzasadnione podejrzenie o stosowaniu przemocy, powinna przekazać informację Dyrektorowi Szkoły osobiście lub drogą pisemną. Zgłoszenie nie może być anonimowe.
2. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu wymienionej w ust. 1 informacji przeprowadza postępowanie wyjaśniające odnośnie pracownika Szkoły, a odnośnie ucznia w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy ucznia oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
3. Pedagog przeprowadza rozmowy z:
1) uczniem, wobec którego mogła być stosowana przemoc (lub podejrzanym o stosowanie przemocy);
2) innymi uczniami z tej samej klasy, pracownikami szkoły lub innymi osobami, mającymi jakikolwiek ewentualny związek z zajściem;
3) bliskimi kolegami ucznia, którego dotyczyło zdarzenie (lub jego bliskich lub znajomych);
4) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowy z:
1) nauczycielem podejrzanym o stosowanie przemocy;
2) uczniem podejrzanym o stosowanie przemocy;
3) innymi nauczycielami i/lub pracownikami niepedagogicznymi podejrzanymi o stosowanie przemocy.
5. Dyrektor Szkoły i pedagog oraz inna osoba, wyznaczona przez Dyrektora, ustalają okoliczności zdarzenia, świadków oraz zabezpieczają ewentualne dowody.
6. W przypadku potwierdzenia zarzutów Dyrektor Szkoły udziela wsparcia ofierze przemocy i w razie konieczności powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) i odpowiednie instytucje.
7. Z przeprowadzonego postępowania w sprawie winna być sporządzona notatka służbowa.
8. Ewentualny fakt naruszenia prawa powinien być zgłoszony policji.
§ 116
1. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że pracownik Szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu, Dyrektor nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków służbowych i proponuje użycie alkomatu, a w razie odmowy wzywa policję.
2. W razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków, Dyrektor Szkoły wzywa policję.
3. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa policję.
§ 117
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich umyślnego zniszczenia sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
3. Za świadomą i celową szkodę wyrządzoną przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice (prawni opiekunowie).

ZASADY REKRUTACJI
§ 118
1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Szkoły – przewodniczący, Wicedyrektor – członek, nauczyciel zatrudniony w Szkole – członek.
§ 119
1. Do pierwszej klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej przyjmuje się z urzędu absolwentów Katolickiego Przedszkola, wchodzącego w skład Zespołu.
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje do Katolickiej Szkoły Podstawowej pozostałych chętnych uczniów, uwzględniając możliwości lokalowe szkoły, miejsce zamieszkania (zamieszkanie w pobliżu szkoły), osiągnięcia w nauce i zachowaniu.
3. Do powyższego wniosku rodzice dołączają podanie o przyjęcie do Katolickiej Szkoły Podstawowej, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Szkoły oraz dwie fotografie.
4. Formularz podania do Katolickiej Szkoły Podstawowej można pobrać w sekretariacie Szkoły lub na stronie internetowej Szkoły w zakładce "Wzory podań".
5. W/w dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły przy ul. Kościuszki 2, w terminie określonym każdego roku przez Dyrektora Szkoły.
6. Liczbę wolnych miejsc w danym oddziale ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
§ 120
1. Do Katolickiego Gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu.
2. Kandydaci do Katolickiego Gimnazjum mają obowiązek dostarczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w terminie określonym przez Dyrektora Katolickiego Gimnazjum.
3. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy Katolickie Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przyjmuje do gimnazjum absolwentów innych szkół podstawowych.
4. Do powyższego wniosku rodzice dołączają podanie o przyjęcie do Katolickiego Gimnazjum, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Szkoły, wykaz ocen za I semestr klasy VI ze wszystkich przedmiotów i zachowania (wystawiony przez szkołę, do której kandydat uczęszcza), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu kompetencji. (świadectwo i zaświadczenie w terminie określonym przez Dyrektora Katolickiego Gimnazjum).
5. Liczbę wolnych miejsc w klasach Katolickiego Gimnazjum ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
6. O kryteriach przyjmowania uczniów do Katolickiego Gimnazjum oraz terminie składania podań w tym zakresie Dyrektor zawiadamia kandydatów umieszczając stosowaną informację na stronie internetowej Szkoły najpóźniej w miesiącu lutym każdego roku.
7. Kandydatów przyjmuje się na podstawie ustalonych przez Szkołę kryteriów:
1) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji w klasie szóstej szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikami zewnętrznego sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego w klasie szóstej najwyższą liczbę punktów;
2) liczbę punktów oblicza się sumując:
a) liczbę punktów uzyskaną z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen końcowych uzyskanych przez kandydata z przedmiotów wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wraz z oceną z religii/etyki) przez 10;
b) liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
c) liczbę punktów za inne osiągnięcia (za każde osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawanych jest 5 punktów).
8. Nie przyjmuje się do Katolickiego Gimnazjum uczniów, którzy uzyskali w klasie szóstej niższą niż bardzo dobrą ocenę zachowania. Punkt ten nie dotyczy absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej.
9. Laureaci konkursów przedmiotowych: „Konkursu Języka Polskiego” oraz „Konkursu Matematycznego” organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, których program poszerza lub obejmuje w całości treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Katolickiego Gimnazjum bez względu na ustalone kryteria.
10. Komisja Rekrutacyjna, przeprowadza rozmowę z uczniem, który chciałby podjąć naukę w Katolickim Gimnazjum. W rozmowie uczestniczą również rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
11. W uzasadnionych przypadkach oraz w miarę posiadania przez Szkołę wolnych miejsc w oddziałach klasowych, Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do Katolickiego Gimnazjum ucznia, który nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w zasadach rekrutacji.
12. Formularz podania do Katolickiego Gimnazjum można pobrać w sekretariacie Szkoły lub w zakładce "Wzory podań". Do podania należy załączyć dwie fotografie.
§ 121
Zasady przyjmowania uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum są wewnętrznym ustaleniem Szkoły, zgodnym z obowiązującym prawem.
§ 122
Przyjęcia ucznia do danego zespołu klasowego dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
§ 123
1. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do powiadomienia Szkoły o fakcie przeniesienia dziecka do innej Szkoły lub o wyjeździe poza granicę kraju.
2. W tym celu rodzic (prawny opiekun) ucznia składa w sekretariacie Szkoły pisemne oświadczenie o przeniesieniu ucznia do nowej placówki lub wyjeździe ucznia poza granicę kraju.
3. Dokumentacja szkolna zostaje przekazana bezpośrednio do podanej szkoły, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia ucznia. Kartę zdrowia odbiera się osobiście od pielęgniarki szkolnej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE
§ 124
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły, sprawują: pracownik obsługi Szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
§ 125
Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z obiektu, podczas przerw międzylekcyjnych.
§ 126
Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek.
§ 127
Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
§ 128
Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.
§ 129
Podczas przerw dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów.
§ 130
Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
§ 131
W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku (sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii, i inne) opiekun pracowni, odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów.
§ 132
Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą gminną.
§ 133
Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Szkoły.
§ 134
W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze i ostatnie lekcje.
§ 135
Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik Szkoły.
§ 136
1. W razie, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel, który jest świadkiem wypadku, zawiadamia szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby) oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
§ 137
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć niezwłoczne działania eliminujące zagrożenia.
2. Szczegółowe zasady postępowań zawarte są w Procedurach Postępowania w Sytuacjach Zagrożenia Bezpieczeństwa.
§ 138
Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz zajęć poza Szkołą, organizowanych przez nią.
§ 139
Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji,
2. systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy,
3. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły),
4. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
5. zwracanie uwagi na osoby postronne, przebywające na terenie Szkoły,
6. niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
§ 140
W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „Rejestrze wypadków”, znajdującym się w sekretariacie Szkoły).
§ 141
Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – należy niezwłocznie je przerwać i wyprowadzić z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły.
§ 142
Pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
§ 143
Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 144
Udział uczniów w pracach na rzecz Szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
§ 145
1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;
2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją;
3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach;
5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:
1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie Szkoły;
2) sprawdzenia obecności;
3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
4) zapoznania i przestrzegania regulaminu obowiązującego na pływalni;
5) zorganizowania zbiórki i sprawdzenia obecności w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni;
6) sprawdzenia obecności na terenie pływalni po zajęciach;
7) właściwego nadzoru w czasie powrotu do Szkoły.
3. W czasie zajęć sportowych, organizowanych przez Szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
4. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
5. Uczestnika zajęć, uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów).
6. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń, zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
7. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
8. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
9. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
10. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby, biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
§ 146
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
3. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności, dostarczonego w terminie do tygodnia od momentu powrotu ucznia do Szkoły.
4. Uczeń pełnoletni zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w Szkole w terminie do tygodnia od momentu powrotu do Szkoły.
5. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
6. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją, zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
7. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów).
8. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji uczeń przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.
9. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora Szkoły po dokonaniu wpisu w „Zeszycie wyjść”.
10. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).
11. Wychowawca ma obowiązek gromadzić usprawiedliwienia nieobecności uczniów przedstawiane w formie pisemnej.
12. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH
§ 147
Szkoła zobowiązana jest rozwijać działalność krajoznawczo – turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku dzieci i młodzieży.
§ 148
1. Formy działalności krajoznawczo – turystycznej:
1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
2) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
3) wycieczki turystyki kwalifikowanej np. obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym;
4) imprezy krajoznawczo – turystyczne i turystyki kwalifikowanej takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty itd.;
5) imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak: szkoły „zielone”, „zimowe”, „ekologiczne”, zajęcia nauki pływania.
§ 149
Organizacja oraz program wycieczek czy biwaków każdorazowo powinny uwzględniać zainteresowania i potrzeby uczniów, ich stan zdrowia i sprawność fizyczną, a także ewentualne przygotowanie i odpowiednie umiejętności specjalistyczne.
§ 150
Wycieczka szkolna – to integralna forma pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, umożliwiająca uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego lub innych krajów, ich właściwości geograficznych, historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub gospodarczych.
§ 151
Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie).
§ 152
Szczegółowe zasady, które nie są ujęte w powyższym rozdziale, są zawarte w Regulaminie Wycieczek Szkolnych.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 153
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§ 154
Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1. Prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
2. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz w duchu moralności katolickiej;
3. Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras światopoglądów;
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, udział w gromadzeniu niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
6. Prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
7. Wnioskowanie o objęcie opieką psychologiczno - pedagogicznej ucznia w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, potwierdzone opinią publicznej poradni (w tym specjalistycznej);
9. Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania;
10. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m. in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych;
11. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
12. Współpraca z wychowawcami i samorządami klasowymi;
13. Indywidualne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;
14. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez Szkołę lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zgodnie ze szkolnym planem WDN;
15. Aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami należącymi do organizacji, kół przedmiotowych, kół zainteresowań lub innej formy organizacyjnej;
16. Przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz przestrzeganie innych zapisów Kodeksu Pracy;
17. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innych dokumentów (np. teczki wychowawcy, dziennika zajęć pozalekcyjnych);
18. Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
19. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
20. Dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
21. Uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
§ 155
W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2. Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora Szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin w tygodniu;
3. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
§ 156
Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
§ 157
Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1. Bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2. Rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3. Wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
4. Tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5. Ułatwianie wychowankom adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
6. Pomoc wychowankom w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, spowodowanych trudnościami w nauce;
7. Wdrażanie wychowanków do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
8. Realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
9. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
10. Wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
11. Systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce;
12. Czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności z uzupełnieniem materiału;
13. Wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami: życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
14. Podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności, sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
15. Tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych, opartych na życzliwości i zaufaniu, m. in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;
16. Wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
17. Współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami (opiekunami uczniów) w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
18. Udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
§ 158
Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli; wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
§ 159
Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
1. Prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;
2. Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3. Przygotowuje i drukuje świadectwa szkolne;
4. Wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 160
Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
§ 161
Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
§ 162
1. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
2. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne);
3) w trakcie dyżuru nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami, i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
4) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
5) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
6) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
7) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
3. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora.
4. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w tym czasie.
6. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole.
9. Nauczyciel, organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę, ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych obowiązującej w Szkole.
10. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to Dyrektorowi Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do Dyrektora Szkoły. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy;
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.
§ 163
Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
1. Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2. Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3. Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4. Zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 164
1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników administracji i obsługi:
1) główny księgowy;
2) referent do spraw kadrowych;
3) inspektor ds. bhp i p. poż.;
4) konserwator;
5) sprzątaczka;
6) woźny;
7) szef kuchni;
8) pomoc kuchenna;
9) intendent do spraw żywienia.
2. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określają szczegółowe przydziały obowiązków znajdujące się w aktach osobowych pracowników.
§ 165
1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły.
2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
§ 166
Ocenianiu podlegają:
1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2. Zachowanie ucznia.
§ 167
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
§ 168
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
§ 169
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
§ 170
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
2. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
3. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.
§ 171
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
3. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 172
Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
§ 173
W ocenianiu obowiązują zasady:
1. Częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, a ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
2. Jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3. Różnorodności - wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4. Różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5. Otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
§ 174
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.
2. Wymienione powyżej informacje umieszczone są na tablicy ogłoszeń lub przekazywane w formie publikacji szkolnej.
§ 175
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
§ 176
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.
§ 177
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący 6 cel,
2) stopień bardzo dobry 5 bdb,
3) stopień dobry 4 db,
4) stopień dostateczny 3 dst,
5) stopień dopuszczający 2 dop,
6) stopień niedostateczny 1 ndst
2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ lub „ – „ w bieżącym ocenianiu (oceny cząstkowe).
3. Oceny bieżące odnotowuje się w elektronicznym dzienniku.
4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) udostępnia je poprzez dokonywanie systematycznych wpisów w dzienniku elektronicznym.
§ 178
Ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:
1. wzorowe wz,
2. bardzo dobre bdb,
3. dobre db,
4. poprawne popr,
5. nieodpowiednie ndp,
6. naganne nag.
§ 179
Na pierwszym zebraniu szkolnym rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z ZWO obowiązującymi w Szkole. ZWO są dostępne do wglądu u wychowawcy klasy, w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły.
§ 180
Rodzice (prawni opiekunowie) uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:
1. Systematyczne logowanie się na stronie dziennika elektronicznego WWW.dziennik.librus.pl;
2. Kontakt bezpośredni z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą klasy.
§ 181
Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania.

BIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 182
W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią.
§ 183
Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy o regionie.
§ 184
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie Szkoły, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.
§ 185
Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
§ 186
Do zbiorów bibliotecznych należą: książki, podręczniki, czasopisma, multimedia (płyty CD-ROM i DVD) oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań Szkoły.
§ 187
Środki na zakup zbiorów i materiałów bibliotecznych oraz ich konserwację pozyskiwane są z budżetu Szkoły oraz budżetu organu finansującego Szkołę. Biblioteka może również przyjmować dary.
§ 188
Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
§ 189
Za prawidłową pracę biblioteki odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz, którego podstawowe zadania to:
1. Praca pedagogiczna z czytelnikiem (udostępnianie zbiorów użytkownikom, poradnictwo czytelnicze, konkursy i wystawy tematyczne, analiza czytelnictwa, prowadzenie różnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek publicznych);
2. Prace organizacyjne (gromadzenie i opracowanie zbiorów, uzupełnianie i konserwacja księgozbioru, ewidencja zbiorów, prowadzenie dokumentacji biblioteki).
§ 190
Szczegółowe działania nauczyciela bibliotekarza określone są w planie pracy biblioteki na dany rok szkolny.
§ 191
Działalność biblioteki szczegółowo określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

ŚWIETLICA SZKOLNA
§ 192
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
§ 193
Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.
§ 194
Pracownikiem świetlicy jest wychowawca świetlicy, podlegający Dyrektorowi Szkoły.
§ 195
Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy.
§ 196
1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
2. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do faktycznych potrzeb uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
§ 197
Korzystanie z usług świetlicy jest nieodpłatne.
§ 198
1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do 30 września każdego roku szkolnego.
2. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane ucznia, według wzory określonego przez Dyrektora Szkoły.
3. Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy należy pobrać w sekretariacie Szkoły lub wydrukować ze strony internetowej Szkoły i złożyć u wychowawcy świetlicy.
§ 199
Zasady korzystania przez uczniów ze świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy Szkolnej.
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY
§ 200
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
§ 201
Budżet Szkoły tworzy się z dotacji jednostki samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz z dochodów uzyskanych z najmu budynku Szkoły na okres ferii letnich i zimowych. Dotacja podlega rozliczeniu.
§ 202
Ze środków własnych Szkoła może pokrywać wszystkie potrzeby związane z kształceniem, wychowaniem oraz utrzymaniem placówki.

TRADYCJA SZKOLNA I CEREMNIAŁ SZKOLNY
§ 203
Szkoła posiada własny sztandar, który może być wprowadzany na ważne uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze religijnym i historyczno – patriotycznym.
§ 204
Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Kościoła.
§ 205
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
§ 206
Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie.
§ 207
Sztandar Szkoły ma kształt prostokąta o wymiarach 100x90 cm, obszyty jest srebrną frędzlą. Na prawej stronie, na czerwonym tle umieszczony jest wizerunek orła białego, dziób, szpony i korona są koloru złota. Wokół rozciąga się napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Lewy płat jest koloru srebrnego, po środku, na żółtym tle widnieje wizerunek Jana Pawła II. Wokół rozciąga się napis: „Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie”. Całość osadzona jest na drewnianym drzewcu zakończonym srebrną głowicą w postaci orła w koronie.
§ 208
Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest najbardziej honorową funkcją w Szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.
§ 209
W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wybrani przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.
§ 210
Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od dnia ślubowania.
§ 211
Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani z pocztu sztandarowego. W takich przypadkach należy dokonać wyboru uzupełniającego.
§ 212
Uczniów reprezentujących poczet sztandarowy obowiązuje strój galowy, uzupełniony o biało – czerwone szarfy i białe rękawiczki.
§ 213
Opiekunem ceremoniału szkolnego, dbającym o właściwą celebrację sztandaru zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie Szkoły i poza jej murami jest nauczyciel – opiekun Samorządu Szkolnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 214
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 215
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
2. Szkoła używa pieczęci okrągłych i stempli według ustalonego wzoru:
1) Pieczęcie okrągłe z godłem państwowym w środku i treścią w otoku:
• Katolickie Gimnazjum w Pobierowie
• Katolicka Szkoła Podstawowa w Pobierowie
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie
2) Stemple:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo
tel./fax 913864200
NIP 857-17-66-403, REGON 321280821

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo
tel./fax 913864200
NIP 857-17-66-403, Regon 321297661

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
Katolickie Gimnazjum
ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo
tel./fax 913864200
NIP 857-18-55-609, REGON 321297632”
§ 216
Szkoła w każdym roku szkolnym obchodzi uroczystości według „Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych”.
§ 217
1. W odniesieniu do zmian wprowadzonych do Statutu stosuje się proces nowelizacji.
2. Nowelizację statutu przeprowadza się z powodu:
1) nowelizowania praw powszechnych i lokalnych;
2) prowadzenia nowych rozwiązań w Szkole;
3) na wniosek jednego z organów Szkoły;
4) na wniosek Dyrektora Szkoły;
5) zalecenia wydanego przez organ kontrolny;
6) innych potrzeb.
3. Procedura stanowienia zmian w Statucie obejmuje:
1) przygotowanie przez Radę Pedagogiczną projektu Statutu lub zmian w Statucie;
2) przedstawienie przez Dyrektora Szkoły uchwalonego Statutu lub zmian w nim uchwalonych do organu prowadzącego.
4. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone z inicjatywy:
1) Rady Pedagogicznej;
2) Dyrektora Zespołu, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą;
4) Organu prowadzącego;
5) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. W ostatnim przepisie uchwały stosuje się klauzulę o uchyleniu poprzedniego Statutu.
6. Nowy Statut może zmieniać niektóre postanowienia dotychczasowego Statutu, może być uzupełniony o nowe postanowienia lub nowe uregulowania.
7. Statut wielokrotnie nowelizowany lub zawierający wiele zmian, może być uchwalony jako nowy, jednolity tekst.

Statut Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 7 listopada 2013 r.

/-/
mgr Jolanta Pytlas
/dyrektor/WYDARZENIA
SUKCESY UCZNIÓW
KAROLKI
GALERIA FOTO
PRACE UCZNIÓW


PRZEDMIOTOWE
SPORTOWE
ARTYSTYCZNE


NAUKOWE
SPORTOWE


WYKAZ LEKTUR
PROJEKTY EDUKACYJNE
SZKOLNA PORADNIA
   JĘZYKOWA

KĄCIK WOLONTARIUSZA
SKAUCI EUROPY
SKO
MODLITWY
HYMN SZKOŁY
STRÓJ SZKOLNY


BEZPIECZNE FERIE
GRYPA A/H1N1
UBEZP. NNW DZIECI
PRZEKAŻ 1%


OFERTA KOLONIJNA
KONTAKT
STATYSTYKA


Liczba wyświetleń
od 12 grudnia 2009 r.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies m.in. w celach statystycznych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH:

PRZYDATNE LINKI:

CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ:

Wszelkie prawa zastrzeżone         All rights reserved         Alle Rechte vorbehalten